Samenstelling

De werkgroep “Woningbouw” bestaat uit Frans Crijns, Paul Ernst en Johan Polman.

Activiteiten

Nadat tijdens de netwerkbijeenkomst op 2 oktober 2020 als top prioriteit voor 2021 de aanpak van het  grote tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en ouderen in Gulpen benoemd werd formeerde Frans Crijns al snel deze nieuwe werkgroep en werd een 1e verkenning van de woningbouw in Gulpen uitgevoerd. In november 2020 en februari 2021 hebben vervolgens, op initiatief van het Bewonersnetwerk Gulpen, diverse gesprekken plaatsgevonden met wethouder Last. Inmiddels heeft de gemeente opdracht verleend aan een deskundig adviesbureau voor de uitvoering van een stedenbouwkundig onderzoek (medio mei 2021). Dit onderzoek zal de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan woningen binnen de kern Gulpen verder in beeld brengen, alsmede de locaties in Gulpen inzichtelijk maken waar woningen gebouwd kunnen worden. De ingebrachte ideeën van de werkgroep worden daarin meegewogen. Daarnaast is de gemeente, aan de hand van de verkenning door de werkgroep gestart met gesprekken met woningcoöperaties. Zodra de resultaten van het stedenbouwkundig onderzoek beschikbaar komen kan de gemeente starten met het vaststellen van een actief grondbeleid. Dat wil zeggen het actief aankopen van kansrijke vervallen panden voor herbouw én verwerving van gronden om uitbreiding van betaalbare woningen voor starters en ouderen mogelijk te maken. Een 1e succes dankzij onze actieve werkgroep “Woningbouw”. Het wordt als positief ervaren dat de gemeente serieus met de aanbevelingen is omgegaan.