Bewonersnetwerk Gulpen start bewegingslessen voor vrouwen 55+.

Monique Vluggen

Vanaf 12 januari 2022 starten onder leiding van Monique Vluggen bewegingslessen voor vrouwen 55+. Monique is een zeer bekwaam instructrice en volledig gediplomeerd om deze lessen te kunnen verzorgen. Bovendien kan zij de eventuele oefeningen op individueel niveau aanpassen. Zo zijn ook vrouwen met fysieke klachten welkom.
De lessen zullen wekelijks op woensdagmorgen, van 10.00 uur- 11.00 uur, plaatsvinden in de grote zaal van het ’t Gulper Hoes, gelegen aan de Rosstraat 5 in Gulpen. Een prachtige accommodatie die voldoet aan alle eisen die van overheidswege én het RIVM worden gesteld om deze activiteiten volledig ‘coronaproof’ te kunnen laten plaatsvinden. De groep kan maximaal 15 leden bevatten, die allen gevaccineerd moeten zijn. Een Corocheck vindt voor iedereen plaats die het gebouw wil betreden. Zo is ook Monique Vluggen volledig gevaccineerd en kunnen de bewegingslessen dus volledig ‘coronaproof’ plaatsvinden in een veilige omgeving.

Kosten

De kosten zullen € 6,– per uur bedragen, waarbij men 10 lessen vooruit betaalt.

Aanmelding

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Monique Vluggen, telefoon 06-1231 2904.

Door corona geen Sinterklaasintocht in Gulpen

Intocht Sinterklaas vervalt

Het Sinterklaascomité in Gulpen organiseerde sinds jaar en dag voor alle kinderen van het dorp een mooie intocht van Sint en zijn Pieten. Die werden daar altijd zo blij van dat zij daarna in de voormalige zaal van café Paddock in de Dorpsstraat uit dankbaarheid de kinderen trakteerden op cadeautjes en lekkernijen. Dat feest is dit jaar helaas niet doorgegaan.

Vorig jaar gooide corona voor het eerst roet in het uitdelen van al dat leuks en lekkers. In de herfst staken het Sinterklaascomité en de altijd actieve lokale ondernemersvereniging SPKG de koppen bij elkaar om er daarom dit jaar een extra mooie happening voor de Gulpense kinderen van te maken. Sint en de Pieten appten al snel dat ze heel graag naar Gulpen wilden komen. Meteen werd een datum in het Boek van Sinterklaas vastgelegd: zaterdag 27 november. De Pieten sprongen van blijdschap een extra dansje, waarbij Piet Krakkemik zijn enkel weer eens blesseerde. Maar ook dat kon de pret niet drukken, want hij was dat toch al gewend.

Eind oktober lag het draaiboek al klaar. Sint zou eerst in een koets door het al zo mooi verlichte Gulpen rijden. Daarna zouden alle kinderen in de overdekte Passage hun zelfgemaakte schoentje van de PLUS-actie terugkrijgen, natuurlijk gevuld met verrassingen. En SPKG zou Sinterklaas sponsoren om nog een extra cadeautje voor elk kind mogelijk te maken. Ook de fotoshoots met Sint en Pieten waren al gepland. Maar helaas kwam vorige week uit het gemeentehuis het begrijpelijke advies om de intocht niet door te laten gaan. Hopelijk kunnen we er volgend jaar een driedubbel feest van maken. Gelukkig appte de Hoofdpiet dat komende week tot en met pakjesavond alle geplande bezoeken in en op de huizen in Gulpen wel doorgaan. Zeker als de Hulppieten het wijze besluit nemen cadeautjes vooral lokaal te kopen. 

WorldCleanup Day op 18 september a.s.

Gulpen is weer voornemens op 18 september a.s. activiteiten op touw te zetten in het kader van de “World Cleaunup Day”.  Kijk voor meer informatie op: https://www.worldcleanupday.nl . Daarnaast hoeven de opschoningsactiviteiten niet persé op 18/9 plaats te vinden, want scholen of verenigingen kunnen ook prima in de week ervoor of erna of bijvoorbeeld op een avond lopen.
Wil je meelopen of wil je zelf iets organiseren in jouw buurt? Geef dit dan door aan initiatiefneemster Sacha Vos, zodat zij samen met jou de mogelijkheden qua dag, tijd en plaats kan bespreken.  De contactgegevens van Sacha Vos zijn: sachavos1975@gmail.com

Laten we met z’n allen zorgen voor een schoon en leefbaar Gulpen.

Verbeteragenda zelfsturing door de raad vastgesteld

Door de raad van de gemeente Gulpen-Wittem is op 20 juli 2021 de “Verbeteragenda Zelfsturing” vastgesteld en zijn de vertegenwoordigers van de Kernen/Bewonersnetwerken op 21 juli bijgepraat door het college over het vervolgtraject. De komende maanden zal het college, samen met de Kernen/Bewonersnetwerken, een communicatieplan opstellen met als doel meer bekendheid te geven aan de inwoners van Gulpen-Wittem over de mogelijkheden van zelfsturing.

Inspirerende bijeenkomst Bewonersnetwerk Gulpen

Op 29 juni 2021 was er weer een bijeenkomst van het Bewonersnetwerk, waarbij een vertegenwoordiger van elke werkgroepen een pitch hield en alle aanwezigen nader informeerden over de activiteiten die zij het afgelopen jaar hebben ondernomen. Vervolgens gaven zij een doorkijk naar de komende periode. Ondanks alle corona maatregelen mag het Bewonersnetwerk Gulpen trots zijn op wat zij weer hebben bereikt. Vervolgens werden de aanwezigen geïnspireerd door een presentatie van de Vereniging Kleine Kernen Limburg over hoe je een Bewonersnetwerk verder kunt versterken.

Aan de hand van deze presentatie werd aansluitend in kleine groepjes door de aanwezigen gebrainstormd en werden ambities op korte en lange termijn op schrift gesteld met als doel een volgende stap te maken in het verder versterken van het Bewonersnetwerk Gulpen.

Gemeente besluit ingestelde 30 km. zone ongewijzigd te laten

Het verzoek van het Bewonersnetwerk Gulpen, d.d. 24 april j.l., om uit oogpunt van verkeersveiligheid de ingestelde 30 km. zone in de Dorpsstraat in heroverweging te nemen en aan te passen conform eerdere gemaakte afspraken met betrokkenen en door de gemeente zelf genomen besluiten, is op 23 juni j.l. afgewezen.

Reden: onverantwoorde toename in de opkomsttijden van de Brandweer. Uit oogpunt van goede brandweerzorg en verkeersveiligheid heeft de gemeente als compromis gekozen voor het instellen van een adviessnelheid van 30 km/uur, vanaf de aansluiting met de Beversbergweg zodat tijdig geanticipeerd kan worden op de verkeerssituatie in de Dorpstraat/Markt. In hoeverre de weggebruikers deze adviessnelheid zullen respecteren zal in de praktijk moeten blijken.

Bewonersinitiatiefgroep Lijn 50 Verkeersleefbaarheid

De Bewonersadviesgroep Mobiliteit heeft aansluiting gezocht bij een bewonersintiatiefgroep Lijn50-verkeersleefbaar. Bewoners die deelgenomen hebben aan het Lijn50-project ‘Verantwoord op Weg’ zijn niet blij met de resultaten. De voorgestelde maatregelen gaan geen einde maken aan de verkeersoverlast en de verkeersdrukte. 

Op 23 juni zullen zij inspreken en de Raden proberen te overtuigen dat de maatregelen een te hoog pappen-en-nathouden gehalte hebben. De initiatiefgroep is van mening dat rigoureuzer ingegrepen moet worden. Hardere maatregelen moeten worden getroffen die in lijn zijn met Citta SLOW.

Dit initiatief wordt door het Bewonersnetwerk van harte ondersteund. ook u kunt uw steun betuigen via het invullen van een contactformulier en hier uw ideeën of uw bezorgdheid kwijt. U kunt dit ook direct mailen naar: https://lijn50-verkeersleefbaar.webnode.nl

U kunt dit ook direct mailen naar: lijn50-verkeersleefbaar@ziggo.nl

Nieuwsbrief Bewonersnetwerk Gulpen

Op 4 juni 2021 wordt huis aan huis binnen Gulpen, Euverem/Pesaken en Ingber/de Hut weer een nieuwsbrief (inclusief enquêteformulier van de werkgroep Jong en Oud) verspreid, in combinatie met het weekblad Gulp-en Geul Journaal. Hiermee hopen we ook de mensen te bereiken, die géén digitale wegen bewandelen.

Bijeenkomst Bewonersnetwerk Gulpen op 29 juni a.s. in ’t Gulper Hoes

Na een jaar van corona maatregelen lijkt er eindelijk op, door het op stoom komen van de vaccinatie, dat we na de zomer onze bewegingsvrijheid weer volledig terug hebben. Onze laatste bijeenkomst in ’t Gulper Hoes dateert alweer van 2 oktober 2020, waarbij we maar met maximaal 45 personen, op 1,5 meter afstand met mondkapjes op bij verplaatsing door de ruimte, met elkaar van gedachte konden wisselen over het wel en wee binnen Gulpen en omstreken. Ondanks alle corona maatregelen is afgelopen half jaar veel gebeurd binnen het Bewonersnetwerk Gulpen. Tijdens de eerstvolgende netwerkbijeenkomst in ’t Gulper Hoes op dinsdag 29 juni a.s. vanaf 19.30 uur, zullen Jean Schrijnemakers en Maxi Heijboer-Nicasia van de kerngroep alle volgers van het Bewonersnetwerk Gulpen hierover nader informeren en vooruit kijken.

Bent u nog géén volger van het Bewonersnetwerk Gulpen en wilt ook U weten wat er allemaal is bereikt het afgelopen jaar meldt u dan als “volger” en stuur een mail naar bewonersnetwerk.gulpen@gmail.com 

Vooraanmelding 

Aangezien het niet uitgesloten is dat alle corona maatregelen rond 29 juni a.s. zijn opgeheven en het Bewonersnetwerk Gulpen nog beperkt is in het maximum aantal te ontvangen mensen in ’t Gulper Hoes is vooraanmelding voor deelname aan de netwerkbijeenkomst strikt noodzakelijk. Datum en tijdstip van je vooraanmelding als volger van het Bewonersnetwerk Gulpen zullen voor ons leidend zijn, mochten we onverhoopt meer aanmeldingen voor deelname ontvangen dan op dat moment maximaal is toegestaan. De mensen die uiteindelijk, na hun (voor)aanmelding, kunnen worden toegelaten zullen circa een week voor de vergadering de agenda per mail ontvangen.

Deze nieuwsbrief zal worden verspreid, in combinatie met het Gulp-en Geul Journaal. De nieuwsbrief zal begin juni ook op onze website verschijnen.

Verkeersveiligheid in gedrang na realisatie centrumplan Gulpen

Bewonersnetwerk Gulpen is bezorgd over de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat, na realisatie van de reconstructiewerkzaamheden. Eind maart heeft het college besloten, in afwijking van eerder met betrokken stakeholders gemaakte afspraken, het traject van de 30 km. zone  drastisch ingekort. Concreet is nu de 30 km. zone slechts ingesteld op de Dorpstraat (ter hoogte van Grandcafé Galouppe) tot aan de Rijksweg. Hiermee wordt de beoogde verhoging van de verkeersveiligheid volledig om zeep geholpen. Was het de bedoeling om het verkeer, komende vanaf de Kiewegracht richting Dorpsstraat tijdig (nabij de oude Kerk) te manen om de snelheid naar 30 km/uur te verlagen, zodat zij niet meer met een te hoge snelheid de Dorpsstraat naar beneden denderen en andere weggebruikers (o.a. overstekende fietsers en voetgangers) in gevaar brengen nabij het VVV kantoor. Door nu de 30 km. zone pas in te stellen vanaf Grandcafé Galouppe komt het verkeer vanuit Wijlre nog steeds met te hoge snelheid de Dorpsstraat naar beneden en zullen zij in voorkomende gevallen hachelijke situaties blijven veroorzaken met andere verkeersgebruikers. Daar komt bij, met de steeds groter worden stroom aan toeristen op de (ren)fiets, scooter of motor, dat er onvoldoende stallingsmogelijkheden zijn op de Markt en voetgangers, mensen met rollators en kinderwagen gedwongen worden gedeeltelijk over de drukke weg te lopen, vanwege de vele blokkades van fietsen en motoren. Ernstige verkeersongevallen naar de toekomst toe, zijn volgens het Bewonersnetwerk Gulpen, met het steeds drukker wordende verkeer op de Markt, hierdoor niet uit te sluiten. Hopelijk leidt het dringende verzoek van het Bewonersnetwerk Gulpen aan het college, d.d. 23 april 2021, op korte termijn tot een heroverweging van het college om de huidige verkeersonveilige situaties op de Dorpsstraat en de Markt aan te pakken.

16 revisies

Info stand van zaken reconstructie Centrumplan Fase 2 in Gulpen

De werkzaamheden aan het Centrumplan Gulpen (Fase 2), betreffende de Dorpsstraat, Markt, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein vorderen gestaag en verlopen op dit moment volgens planning. Met zekere regelmaat krijgen we vragen over de voortgang en is niet bij iedereen bekend dat deze informatie ook actueel beschikbaar is op Internet.

Wil je meer weten over de precieze planning en voortgang van de werkzaamheden klik dan naar onderstaande link van BLM Wegenbouw.

Centrumplan Gulpen Fase 2 | BLM Wegenbouw

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Schroom dan niet en stuur een mail naar:

info@blmwegenbouw.nl

óf bel met de projectleider van BLM Wegenbouw, telefoon: 0475 – 567777 

Zij helpen u graag !

Carnavalsposter voor alle bewoners in Gulpen e.o.

CV De Gaarekiekere en JCV De Gaarekiekerkes hebben 6 februari j.l. huis aan huis bij alle inwoners een Vastelaovends poster 2021 aangeboden. Een prachtige poster, gemaakt door Jacques Canton. De poster symboliseert een clown die graag carnaval had willen vieren dit jaar. De tekst geeft aan dat we het niet kunnen vieren zoals we graag willen, vanwege Corona, maar dat we het zeker niet overslaan dit jaar en dat Vastelaovend in ons hart zit gesloten….

Jeugdprins Loek I en Hofnar Joep in actie

Fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2021.

v.l.n.r. Frans Croonenberg, Maxi Heijboer-Nicasia, Jean Schrijnemakers en Tjeu Seeverens
Ook in 2021 staan wij voor u klaar als bewonersnetwerk Gulpen !

Thorbecke 2024

In 4 delen wordt op amusante wijze door de Vlaming Lucas de Man, in een soort Arjen Lubbach-stijl, gesproken over de democratie.

Deel 1: Dorps- en Regio democratie

https://vng.nl/artikelen/thema-3-democratische-schaal

Reconstructie Centrum Gulpen-Kiewegracht (jan-juli 2021)

Toekomstig Beeld Kieuwegracht vanaf 2021
Nieuwe beeld Dorpsstraat vanaf 2021
Kapelaan Pendersplein